CITT Meeting

Webmaster/ Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

CITT visit TDRI

Webmaster/ News

ทีมงานสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้แนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน IT

CITT Meeting at BUU 1/2020

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น

Webmaster/ Activity, News, Student

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ในช่วงเย็นของวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2561 การรับรางวัลรูปแบบใหม่ในชุด Yukata ในแบบฉบับของไทย-ญี่ปุ่น