ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Annop Monsakul/ CITT

ข้อบังคับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดข้อบังคับของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร: PDF

Share this Post