Monthly Archives: July 2019

IT Talents Meeting

Webmaster/ News, Student

การประชุม STARTUP MEETING ผู้นำนักศึกษา IT และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อระดมความคิดโครงการดีๆ ร่วมกัน ครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอบอุ่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

CITT Team Meeting at PIM

Webmaster/ News

ทีมกองเลขาธิการสภาและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา IT ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ PIM

CITT Meeting at MFU

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสัญจรสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง