นักศึกษา IT ดีเด่น 2565

รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2565

(มอบรางวัล 16 พฤศจิกายน 2566)

นางสาว ภาวิดา สวัสดิภูมิ

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ


นาย จิรายุส ธัญญะ

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี


นางสาว ฐานิญา โยเฮือง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม


นาย เกียรตินำชัย อินทร์นอก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ


นางสาว อาภาภัทร หัตถผะสุ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย กิตติธัช โจหิงค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาว จิรัชยา มังคละคีรี

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย นนทวัต ทองปรอน

สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาว วราลี หมื่นจิตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางสาว อรสุดา ไชยพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์


นาย นภดล พันธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


นาย กฤษณ์เพชร์ สินธนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​และนวัตกรรมดิจิทัล


นาย อลงกต ธุระวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


นาย เลิศนิมิตร ด้วงบาง

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางสาว สุภัทรา เผ่าบ้านฝาง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์


นางสาว เบญญาภา จันทร์เอียด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นาย จิตรกร แพทย์หลักฟ้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นาย ณรงค์รัชช์ ธนจารุสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาว อารีบา จาเวด

มหาวิทยาลัยสยาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาว จิตชยา วีระโชติธาดา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นาย รุจิภาส จรัสวราพรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นาย ภูเบศ ฝีปากเพราะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ