รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2564

(มอบรางวัล 10 ตุลาคม 2565)

นาย ปรีชา หาญยืนยงสกุล


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​และนวัตกรรมดิจิทัล

นาย คุณานนต์ ปั้นจอม


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย นิติพล พัฒนะพันธ์


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว กรณิศ ซื่อสัตย์สกุลชัย


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว อรปรียา แสนแก้ว


คณะวิทยาการสารสนเทศ

นาย กิตติศักดิ์ มหามาตย์


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย จีรวัฒน์ เมืองกุดเรือ


คณะวิทยาการสารสนเทศ

นาย อัครพล วังทอง


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย นนท์ สมบูรณ์ศักดิกุล


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาว ประวีณพร มธุรส


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นาย จิรายุส ปรีชาเดช


วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

นาย ธวัชชัย ฮานอน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ธิติ อึ๊งเจริญ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว เมธาวี ประธานพรพันธ์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย กฤษณัน เอกสุข


วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นาย พัชรพล ภักตรชื่น


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย พุฒิพิสิฐ ทุ่งกลาง


วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

นาย ภาดล เปรมศิริวงศ์


คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ไววิทย์ สายรัตน์


คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาว จิราพรรณ สิทธิกัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย ความดี ศิริวรวาท


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม