การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

Share this Post